Algemene voorwaarden Toptimism at Work

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren van producten en diensten door Toptimism at Work. Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze door Toptimism at Work schriftelijk zijn aanvaard.

2. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Toptimism at Work: het bureau Toptimism at Work en de door haar ingehuurde partners;
 • De opdrachtgever: de contractpartner van Toptimism at Work;
 • De opdracht: iedere overeenkomst van Toptimism at Work tot het leveren van producten en diensten aan opdrachtgever;
 • De offerte: een schriftelijke aanbieding van door Toptimism at Work te leveren producten en diensten, gespecificeerd naar inhoud, levertijd, prijs en andere condities.

3. Grondslag offertes

Toptimism at Work is in alle gevallen eerst gebonden nadat zij een opdracht of een afspraak schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. Mondelinge toezeggingen verbinden Toptimism at Work slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen binnen 48 uur schriftelijk heeft geprotesteerd.

Offertes van Toptimism at Work zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Toptimism at Work zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Als binnen de termijn van een maand de offerte niet geaccepteerd is, vervalt de offerte.

4. Ter beschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema – zoals vermeld in de offerte – te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever alle documenten, informatie en gegevens die Toptimism at Work nodig heeft op de daartoe door haar aangegeven tijdstippen. Toptimism at Work zal uiteindelijk bepalen of zij over alle benodigde informatie beschikt voor de uitvoering van de opdracht. Verder moet Toptimism at Work kunnen rekenen op de tijdige beschikbaarheid van de bij haar werkzaamheden betrokken medewerkers van de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever niet toegestaan derden bij de uitvoering van de opdracht te betrekken, anders dan met schriftelijke instemming van Toptimism at Work. Als Toptimism at Work daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie de adviseur(s) kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting, e- mail en desgewenst een fax- en/of datanetaansluiting.

5. Inschakeling van derden

Het staat Toptimism at Work steeds vrij derden in te schakelen voor het verrichten van een gedeelte van de overeengekomen werkzaamheden.

6. Prijzen en prijswijziging

Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de door Toptimism at Work opgegeven prijzen exclusief BTW, alsmede exclusief verblijfkosten, drukwerkkosten, kosten voor noodzakelijk ondersteuningsmateriaal en andere opdrachtgebonden kosten. De te berekenen BTW en de in de vorige zin genoemde kosten kunnen afzonderlijk door Toptimism at Work in rekening worden gebracht.

In de offerte wordt, afhankelijk van het project, door Toptimism at Work danwel een vaste prijs opgegeven, dan wel een opgave van het geschatte aantal uren en het uur en/of dagdeeltarief, alsmede de te maken kosten. Een aldus geschat aantal uren is gebaseerd op een globale verwachting ten aanzien van de aan het project te besteden tijd.

Toptimism at Work behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijs te verhogen, tot aan de dag waarop de levering moet plaatsvinden, ingeval van stijging van de kosten van door haar ingeschakelde derden, indien de kosten van ingeschakelde derden en eventueel ingehuurde producten of locaties stijgen. Indien een prijsverhoging, zoals in de vorige zin bedoeld, plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging meer bedraagt dan vijf procent, is de opdrachtgever gerechtigd binnen zeven dagen na kennisgeving van de prijsverhoging de overeenkomst per aangetekende brief te ontbinden.

7. Betalingsvoorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen steeds plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum, of indien daarvoor een ander tijdstip is aangegeven voor dat tijdstip, zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van Toptimism at Work, onverminderd het eventuele recht van opdrachtgever op schadevergoeding ter zake. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldatum is Toptimism at Work steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Toptimism at Work gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Toptimism at Work alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste vijftien procent van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.

8. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt nu voor alsdan dat de tijdsplanning van de opdracht alsmede de tarieven en andere kostenvergoedingen kunnen worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze en/of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Indien de tijdsplanning van de opdracht alsmede de tarieven en andere kostenvergoedingen worden beïnvloed door enkel toedoen van de opdrachtgever dan wel de beïnvloeding daarvan gelegen is in omstandigheden die voor risico van de opdrachtgever komen, aanvaardt de opdrachtgever nu voor alsdan dat de daarmee eventueel gepaard gaande (extra) kosten voor zijn rekening komen.

9. Termijnen

Opgave van de leveringstermijnen wordt naar beste weten gedaan, maar deze opgave zal nimmer een fatale datum zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bedongen. Een leveringstermijn gaat, onverminderd het bepaalde in de vorige zin, eerst in nadat voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit van Toptimism at Work zijn, alsmede indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, nadat deze in het bezit van Toptimism at Work is.

In geval van niet tijdige levering of nakoming dient de opdrachtgever Toptimism at Work schriftelijk aan te manen, waarbij aan Toptimism at Work alsnog een redelijke verlenging van de leveringstermijn wordt toegestaan. Eerst indien deze termijn wordt overschreden, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, voor zover nog geen levering heeft plaatsgevonden, zonder dat Toptimism at Work overigens in dat geval tot schadevergoeding gehouden is.

10. LOCATIE

 1. De opdrachtgever draagt de zorg en de kosten voor een, naar het oordeel van Toptimism at Work, geschikte trainingsruimte.

 

 1. Alle reis- en verblijfkosten van de teamcoaching van zowel het team als Toptimism at Work zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

9. ANNULERING

 1. Toptimism at Work heeft het recht de overeenkomst of een gedeelte daarvan met opgave van redenen te annuleren, zonder dat Toptimism at Work aansprakelijk is voor enigerlei schade, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het door haar aan Toptimism at Work betaalde bedrag of een evenredig deel daarvan.

 

 1. Annulering van een overeenkomst of een gedeelte daarvan door de opdrachtgever of het team dient altijd schriftelijk te geschieden.

 

 1. Indien de overeenkomst of een gedeelte daarvan door de opdrachtgever of het team wordt geannuleerd,

 

 1. worden alle overeengekomen activiteiten die plaats zouden vinden binnen 30 kalenderdagen na de datum van annulering volledig bij de opdrachtgever in rekening gebracht;

 

 1. worden alle overeengekomen activiteiten die plaats zouden tussen 30 kalenderdagen en 60 kalenderdagen na de datum van annulering voor 50% bij de opdrachtgever in rekening gebracht;

 

 1. worden alle overeengekomen activiteiten die plaats zouden vinden tussen 60 kalenderdagen en 90 kalenderdagen na de datum van annulering voor 25% bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

10. VERPLAATSING VAN DE DATUM VAN DE TEAMCOACHING OF GROEPSCOACHING

 1. Toptimism at Work behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de teamcoaching zonder opgave van redenen te verplaatsen, zonder dat Toptimism at Work aansprakelijk is voor enigerlei schade.

 

 1. Indien de overeengekomen datum van de teamcoaching op verzoek van de opdrachtgever of het team wordt gewijzigd, wordt van de overeengekomen prijs voor de teamcoaching:

 

 • een vergoeding van 100% van de overeengekomen prijs bij de opdrachtgever in rekening gebracht wanneer de verplaatsing 5 kalenderdagen of minder voor de oorspronkelijk overeengekomen datum aan Toptimism at Work bekend wordt gemaakt;

 

 • een vergoeding van 75% van de overeengekomen prijs bij de opdrachtgever in rekening gebracht wanneer de verplaatsing minder dan 8 kalenderdagen maar meer dan 5 kalenderdagen voor de oorspronkelijk overeengekomen datum aan Toptimism at Work bekend wordt gemaakt;

 

 • een vergoeding van 50% van de overeengekomen prijs bij de opdrachtgever in rekening gebracht wanneer de verplaatsing minder dan 14 kalenderdagen maar meer dan 7 kalenderdagen voor de oorspronkelijk overeengekomen datum aan Toptimism at Work bekend wordt gemaakt;

 

 • een vergoeding van 25% van de overeengekomen prijs bij de opdrachtgever in rekening gebracht wanneer de verplaatsing minder dan 21 kalenderdagen maar meer dan tot 13 kalenderdagen voor de oorspronkelijk overeengekomen datum aan Toptimism at Work bekend wordt gemaakt;

 

 • geen vergoeding bij de opdrachtgever in rekening gebracht wanneer de verplaatsing 21 kalenderdagen of meer voor de oorspronkelijk overeengekomen datum aan Toptimism at Work bekend wordt gemaakt.

 

 

11. Auteursrecht en eigendom

Het auteursrecht op rapporten, voorstellen, brochures, bedrijfsuitgaven, huisstijlen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Toptimism at Work berusten uitsluitend bij Toptimism at Work. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik in zijn organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Modellen, technieken, programma’s, cursusmaterialen en overige hulpmiddelen – waaronder ook software – die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Toptimism at Work. Openbaarmaking hiervan kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van
Toptimism at Work. Ingeval van (tussentijdse) beëindiging van de opdracht, blijft het voorgaande van kracht.
Het is aan opdrachtgever en/of derden niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan een door hem reeds eerder goedgekeurd of reeds in gebruik zijn model, programma, ontwerp enzovoort, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Toptimism at Work.

12. Overmacht

Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van haar adviseur, coach, trainer of derden ontslaat Toptimism at Work van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten kan doen gelden.
In geval van overmacht zal Toptimism at Work daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen de tijd de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Toptimism at Work af te nemen en haar te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht en de door Toptimism at Work gemaakte (on)kosten.

13. Opschorting en ontbinding

Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zij van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Toptimism at Work mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruikmaken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Toptimism at Work behoudt daarbij aanspraak op betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, mogen deze in rekening worden gebracht. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, is de opdrachtgever verplicht aan Toptimism at Work het volledig geoffreerde bedrag te betalen.

Ingeval één van beide partijen in verzuim is of op andere wijze tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen dan wel in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder schriftelijke ingebrekestelling met onmiddellijke ingang door schriftelijke mededeling daartoe te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van alle rechten.

14. Vertrouwelijkheid

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot alle informatie en gegevens van elkaar jegens derden. Toptimism at Work zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Toptimism at Work aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Toptimism at Work, haar werkwijze en dergelijke, danwel haar rapportage ter beschikking stellen.

15. Aansprakelijkheid

Toptimism at Work aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade anders dan die voortkomend uit tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, en dan uitsluitend voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Toptimism at Work van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen c.q. het uitvoeren van onderzoek in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht of bij duurovereenkomsten tot een factuurbedrag over een periode van maximaal zes maanden. In geen geval zal de hier bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan 9.000 euro. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een maand na het constateren van de schade, doch in ieder geval binnen een jaar na beëindiging van de opdracht bij Toptimism at Work te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. Toptimism at Work zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen.

Toptimism at Work zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van a. onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever, of b. iedere tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst. Indien de hier bedoelde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens Toptimism at Work zal opdrachtgever Toptimism at Work hiervan vrijwaren.

Toptimism at Work is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

16. Applicatiegebruik van online producten, diensten en leermiddelen

 1. Toptimism at Work draagt zorg voor de beschikbaarheid van de server en netwerk, overeenkomstig het overeengekomen service level waarbij zij zich inspant om zo optimaal mogelijk aan dit service level te voldoen. Toptimism at Work aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid als dit level op enig moment niet gerealiseerd kan worden.
 2. Toptimism at Work is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de applicatie en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:
 4. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code Commissie;

 5. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het omgevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spammen);
 6. het inbreuk plegen op de auteursrechtelijke beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
d. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen;
 7. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;

 8. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken);

 9. het afsplitsen van (computer) processoren die na het verbreken van de (online) verbinding met Toptimism at Work blijven lopen binnen Toptimism at Work of het internet.

 10. het verspreiden van computervirussen.
 11. Het is opdrachtgever niet toegestaan de applicatie te gebruiken voor erotisch, pornografisch of racistisch materiaal, illegale software, illegale MP3 en hiermee vergelijkbaar materiaal.
 12. Toptimism at Work is in onderstaande gevallen gerechtigd de toegang van opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren en zijn gegevens van de server te verwijderen, zonder dat de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Toptimism at Work alle schade ten gevolge van de overtreding door Toptimism at Work of door derden geleden te vergoeden;
 13. indien opdrachtgever zich het gestelde in de artikelen overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
 14. Indien (een onderdeel) van de site van opdrachtgever oorzaak is of dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van de server van Toptimism at Work;

 15. Indien blijkt dat opdrachtgever valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;

 16. Indien blijkt dat opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan;
 17. Indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen.
 18. Het is opdrachtgever niet toegestaan de toegangsgegevens van de applicatie aan derden te verstrekken of de applicatie op andere wijze door derden te laten gebruiken.
 19. Toptimism at Work draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.
 20. Toptimism at Work is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicatie (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit benodigd is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.
 21. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de applicatie geeft opdrachtgever nimmer het recht op enige terugbetaling van de overeengekomen gebruikskosten van de applicatie.

17. Aansprakelijkheid online programma’s

 1. Voor zover Toptimism at Work bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Toptimism at Work weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Toptimism at Work op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Toptimism at Work of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Toptimism at Work .

 

 1. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Toptimism at Work slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot maximaal het reeds betaalde factuurbedrag, met uitzondering van de reeds geleverde diensten. Iedere aansprakelijkheid van Toptimism at Work voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

 

 1. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Toptimism at Work kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

 

 1. De opdrachtgever dient Toptimism at Work terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Toptimism at Work geleden schade.

 

 1. Toptimism at Work draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Toptimism at Work te verrichten werkzaamheden of leveringen of een evenredig deel daarvan.

 

 1. Toptimism at Work aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.
 2. Toptimism at Work aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of op via het internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software.
Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of soft ware zelf op aanwezigheid van virussen te testen.
 3. Opdrachtgever is gehouden Toptimism at Work schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Toptimism at Work instellen inzake van schade ontstaan door of met het geleverde.
 4. Toptimism at Work verplicht zich de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden e.d. vertrouwelijk te behandelen als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk, e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt.
 5. Toptimism at Work gaat zorgvuldig om met de door de opdrachtgever verstrekte naam, adres en emailgegevens en gebruikt deze nimmer voor andere doeleinden dan omschreven in het aanbod noch verstrekt zij deze gegevens aan derden.
 6. Adviezen worden door Toptimism at Work naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

18. Eigendomsrecht en copyright online producten en diensten

 1. Opdrachtgever verplicht zich de geleverde of ter beschikking gestelde ideeën, werkwijzen, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook te handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.
 2. Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright met betrekking tot de van Toptimism at Work afkomstige of door Toptimism at Work gebruikte ideeën, werkwijze, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Toptimism at Work, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ideeën, werkwijzen, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder inbegrepen – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Toptimism at Work voorbehouden.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering de ideeën, werkwijzen, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. van Toptimism at Work te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het slechts een deel hiervan betreft, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Toptimism at Work. Toptimism at Work kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, het betalen van een geldelijke vergoeding inbegrepen.
 4. Toptimism at Work heeft – tenzij zulks bij opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen – het recht om tijdens een opdracht opgedane kennis en vervaardigd (nieuw) cursusmateriaal opnieuw voor andere opdrachtgevers te gebruiken, zonder hiervoor op enigerlei wijze een vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd te zijn.
 5. Toptimism at Work heeft voor promotionele doeleinden het recht van door haar uitgevoerde projecten een beschrijving te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken.

19. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op iedere overeenkomst tussen Toptimism at Work en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Indien door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen de opdrachtgever en Toptimism at Work, dan zullen partijen trachten dit geschil in der minne te schikken. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling. Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks aan de wederpartij kenbaar maakt onder opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van geschil is. Indien het geschil niet wordt opgelost, dan zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter. Bij geconstateerde afwijkingen van geleverde producten zal de opdrachtgever binnen 14 dagen, nadat deze het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk reclameren bij het bureau. Reclame geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats van Toptimism at Work.
Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst nietig zijn of niet rechtsgeldig worden geacht, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven.

Amsterdam 2017

 

Algemene leveringsvoorwaarden Toptimism at Work Online trainingen

 

Hieronder treft u de algemene leveringsvoorwaarden van Toptimism at Work voor de online trainingen van Toptimism at Work Academy. Deze voorwaarden vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden van Toptimism at Work.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten met betrekking tot online trainingen, al dan niet separaat verkocht of als onderdeel van een ander traject, gedaan door of Toptimism at Work. Bij iedere aanbieding, offerte voor online producten en diensten, zullen door Toptimism at Work de algemene voorwaarden worden meegezonden. Door acceptatie van een aanbieding, offerte en/of dienst, dan wel door ondertekening van de overeenkomst verklaart u tevens akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

 

1. DEFINITIES

 1. Leeromgeving: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, video’s, audio’s en pdf werkopdrachten en pdf teksten.
 2. Onderhoud van de leeromgeving: het door Toptimism at Work inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande leeromgeving van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande leeromgeving.
 3. Een online cursus: een cursus die online te volgen via het internet op een computer, laptop of Mac.
 4. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Toptimism at Work een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

 

2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden worden altijd meegezonden met een offerte of bestelling. Door akkoord te gaan met deze offerte gaat de opdrachtgever tevens akkoord met de algemene voorwaarden.
 2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Toptimism at Work opgenomen wordt.

 

 

3.FACTURERING/BETALING

 1. Voor aanvang van de online cursussen van Toptimism at Work is vooruitbetaling verschuldigd.
 2. Indien u heeft gekozen heeft voor gespreide betaling dan zal de betalingstermijn voor de eerstvolgende termijn 7 dagen zijn. U ontvangt hiervoor een factuur.

 

4. DUUR EN BEËINDIGING

 1. Toptimism at Work kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Toptimism at Work gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.
 2. Toptimism at Work kan de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde direct beëindigen. De bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden blijven hier onverminderd van kracht.
 3. Toptimism at Work heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 4. Annulering/opzegging van een online cursus overeenkomst is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst.
 5. Bij annulering van deelname aan een programma is afnemer gerechtigd binnen 7 werkdagen na annulering een andere deelnemer aan te wijzen voor deelname aan het programma. Het staat Toptimism at Work vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.

 

 

5. LEVERING EN LEVERTIJD

 

 1. Toptimism at Work gaat na ontvangst van de benodigde betaling zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken van inloggegevens voor de leeromgeving, ofwel op de reeds gecommuniceerde datum waarop de online cursus van start gaat.
 2. Mocht Toptimism at Work onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan Toptimism at Work alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Toptimism at Work een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen alsnog na te komen.
 3. Verplaatsing van geplande één op één gesprekken in een programma is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van Toptimism at Work. Melding dient 24 uur vooraf te worden ingediend via e-mail.
 4. Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings)verplichtingen van afnemer.
 5. Om tot een optimaal resultaat te komen van de online cursus is het van wezenlijk belang, niet alleen tijd te investeren in het doornemen van het online instructiemateriaal en het uitvoeren van de opdrachten, maar ook door actief aanwezig te zijn ten tijde van de eventuele van toepassing zijnde online trainingswebinars.

 

6. OVERMACHT

 1. Toptimism at Work aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Toptimism at Work als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. Toptimism at Work aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zich een situatie voordoet waarin het buiten de schuld van Toptimism at Work niet mogelijk is te voldoen aan de levertijd.
 3. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Toptimism at Work alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Toptimism at Work geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Toptimism at Work tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

 

 

7. Eigendomsrecht en copyright online producten en diensten

7.1 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde of ter beschikking gestelde ideeën, werkwijzen, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook te handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.

7.2 Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright met betrekking tot de van Toptimism at Work afkomstige of door Toptimism at Work gebruikte ideeën, werkwijze, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Toptimism at Work, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ideeën, werkwijzen, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder inbegrepen – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Toptimism at Work voorbehouden.

7.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering de ideeën, werkwijzen, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. van Toptimism at Work te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het slechts een deel hiervan betreft, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Toptimism at Work. Toptimism at Work kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, het betalen van een geldelijke vergoeding inbegrepen.

7.4 Toptimism at Work heeft – tenzij zulks bij opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen – het recht om tijdens een opdracht opgedane kennis en vervaardigd (nieuw) cursusmateriaal opnieuw voor andere opdrachtgevers te gebruiken, zonder hiervoor op enigerlei wijze een vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd te zijn.

7.5 Toptimism at Work heeft voor promotionele doeleinden het recht van door haar uitgevoerde projecten een beschrijving te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID ONLINE PROGRAMMA’S

 1. Voor zover Toptimism at Work bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Toptimism at Work weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Toptimism at Work op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Toptimism at Work of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Toptimism at Work .

 

 1. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Toptimism at Work slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot maximaal het reeds betaalde factuurbedrag, met uitzondering van de reeds geleverde diensten. Iedere aansprakelijkheid van Toptimism at Work voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

 

 1. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Toptimism at Work kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

 

 1. De opdrachtgever dient Toptimism at Work terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Toptimism at Work geleden schade.

 

 1. Toptimism at Work draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Toptimism at Work te verrichten werkzaamheden of leveringen of een evenredig deel daarvan.

 

 1. Toptimism at Work aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.
 2. Toptimism at Work aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of op via het internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software.
Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of soft ware zelf op aanwezigheid van virussen te testen.
 3. Opdrachtgever is gehouden Toptimism at Work schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Toptimism at Work instellen inzake van schade ontstaan door of met het geleverde.
 4. Toptimism at Work verplicht zich de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden e.d. vertrouwelijk te behandelen als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk, e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt.
 5. Toptimism at Work gaat zorgvuldig om met de door de opdrachtgever verstrekte naam, adres en emailgegevens en gebruikt deze nimmer voor andere doeleinden dan omschreven in het aanbod noch verstrekt zij deze gegevens aan derden.
 6. Adviezen worden door Toptimism at Work naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

 

 

9. Applicatiegebruik van online producten, diensten en leermiddelen

 1. Toptimism at Work draagt zorg voor de beschikbaarheid van de server en netwerk, overeenkomstig het overeengekomen service level waarbij zij zich inspant om zo optimaal mogelijk aan dit service level te voldoen. Toptimism at Work aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid als dit level op enig moment niet gerealiseerd kan worden.
 2. Toptimism at Work is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de toegangsgegevens van de applicatie aan derden te verstrekken of de applicatie op andere wijze door derden te laten gebruiken.
 4. Toptimism at Work draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.
 5. Toptimism at Work is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicatie (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit benodigd is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.
 6. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de applicatie geeft opdrachtgever nimmer het recht op enige terugbetaling van de overeengekomen gebruikskosten van de applicatie.

10. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op iedere overeenkomst tussen Toptimism at Work en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Indien door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen de opdrachtgever en Toptimism at Work, dan zullen partijen trachten dit geschil in der minne te schikken. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling. Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks aan de wederpartij kenbaar maakt onder opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van geschil is. Indien het geschil niet wordt opgelost, dan zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter. Bij geconstateerde afwijkingen van geleverde producten zal de opdrachtgever binnen 14 dagen, nadat deze het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk reclameren bij het bureau. Reclame geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats van Toptimism at Work.
Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst nietig zijn of niet rechtsgeldig worden geacht, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven.

 

 

11. OVERIG

 1. Toptimism at Work zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Toptimism at Work.
 2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering of de kwantiteit van toegangscodes veranderen. Toptimism at Work zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 3. Toptimism at Work is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de bestaande opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Toptimism at Work.

Sluisstraat 4-2hg

1075 TE Amsterdam

Tel: 06-24899211

Kvk 34300921

 

 

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.